¿
    1. Timestamp: Wednesday 2013/09/04 12:03:38mamiya 6mfPortra 400