¿
    1. Timestamp: Wednesday 2013/07/17 5:13:00mamiya 6mfportra 40050mm