¿
    1. Timestamp: Wednesday 2013/07/17 5:12:00mamiya 6mfportra 40050mm